2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
RYS HISTORYCZNY

I. Tradycje i symbolika
2. Regionalna Baza Logistyczna jest stacjonarną jednostką logistyczną podległą Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. W systemie zabezpieczenia logistycznego wojsk jest organem wykonawczym Szefa IWsp SZ, przewidzianym do planowania gromadzenia, przechowywania, dystrybucji środków zaopatrzenia przeznaczonych na zaopatrzenie wojskowych oddziałów gospodarczych (WOG) stacjonujących w rejonie odpowiedzialności Bazy, planowania i realizacji działalności remontowej sprzętu, koordynowania ruchu wojsk we wskazanym rejonie odpowiedzialności, a także realizacji zadań w ramach obowiązków państwa gospodarza. Rejon odpowiedzialności 2. RBLog obejmuje województwa: mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie oraz częściowo województwo lubelskie. Komenda 2. Regionalnej Bazy Logistycznej mieści się przy ul. Marsa 110 w Warszawie  - Rembertowie.
W skład 2. RBLog wchodzą:
- Komenda 2.Regionalnej Bazy Logistycznej (Warszawa Rembertów)
- Skład Warszawa
- Skład Pomiechówek
- Skład Komorowo
- Skład Zegrze
- Skład Puszcza Mariańska
- Skład Bezwola
- Skład Hajnówka
- Skład Olsztyn
- Skład Elbląg
- Skład Szeroki Bór
- Skład Osowiec
- Warsztaty Techniczne Pilawa
- Warsztaty Techniczne Łomża
- Rejonowe Warsztaty Techniczne Nowy Dwór Mazowiecki
Jednostki bezpośrednio podległe:

- 21 Wojskowy  Oddział Gospodarczy  Elbląg
       
 - 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy Olsztyn  
 - 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy Giżycko  
 - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy Białystok  
 - 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy Zegrze  
 -  Wojskowa Komenda Transportu Warszawa  
 - Wojskowa Komenda Transportu Olsztyn  

- 5.Kompania Regulacji Ruchu Olsztyn

 


Tradycje

2. Regionalna Baza Logistyczna dziedziczy tradycje po 9 Rejonowej Bazie Materiałowej, która utworzona została w 1997 roku. 9 RBM zaopatrywała ok. 40 oddziałów gospodarczych. Kolejna reforma systemu logistycznego w Siłach Zbrojnych rozpoczęła historię 2. Regionalnej Bazy Logistycznej. Została ona sformowana w 2011 r. na podstawie decyzja MON Nr 60/Org/SSG/P1 z dnia 15 lipca 2010 r. i jest prawnym następcą rozformowanej 9 Rejonowej Bazy Materiałowej.

W 2010 roku dowodzona przez płk Marka Kalwasińskiego 9 Rejonowa Baza Materiałowa została uznana za najlepszą jednostkę wojskową i otrzymała flagę państwową od Prezydenta RP.

Zdjęcie 1. Akt wręczenia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Komendantowi 9. RBM.


Tradycje Składów i Warsztatów Technicznych:

Skład Bezwola:

Obiekty obecnego Składu Bezwola zostały wybudowane w latach 1953 -1955. Z dniem 1 lipca 1955 r. została utworzona jednostka wojskowa 1861 w Bezwoli, którą podporządkowano Dowódcy Wojsk Lotniczych. Z końcem roku 1998 w związku z likwidacją Krakowskiego Okręgu Wojskowego, JW 1861 podporządkowano pod powstały Rejon Logistyczny Kraków, zaś terytorialnie pod Śląski Okręg Wojskowy.

W 1999 roku jednostka wojskowa 1861, zostaje rozformowana i dniem 01.01.2000 roku powstał Skład Materiałowy Bezwola podległy 12 Rejonowej Bazie Materiałowej.

W 2002 roku kolejny raz zmieniono podległość i włączono Skład w struktury 9 Rejonowej Bazy Materiałowej w Warszawie. Od dnia 01.01.2011 roku Skład Bezwola stał się pododdziałem wchodzącym w strukturę 2 Regionalnej Bazy Logistycznej.


Skład Elbląg:

Skład Elbląg powstał na bazie dwóch samodzielnych jednostek organizacyjnych tj. 5 Rejonowej Składnicy Technicznej i 7 Rejonowej Składnicy Kwatermistrzowskiej. Swoją działalność rozpoczął z dniem 01.07.1999 roku. Do dnia 30.06.2011 roku wchodził w strukturę organizacyjną 11 Rejonowej Bazy Materiałowej w Olsztynie. W związku z procesem reorganizacji Sił Zbrojnych od 01.07.2011 r. Skład przeszedł w podległość 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie.


Skład Hajnówka:

Tradycje Składu sięgają roku 1944, kiedy to sformowano 36 Frontowy Magazyn Materiałów Wybuchowych w Motyczu k. Lublina, którego zadaniem było zabezpieczenie frontu w materiały wybuchowe, miny i środki minersko-zaporowe. 30 stycznia 1945 roku 36 Frontowy Magazyn Materiałów Wybuchowych przegrupowano z Motycza do Warszawy w rejon fabryki Parysów z zadaniem ochrony i obrony mostu na Wiśle. Następnie Jednostka stacjonowała w Chomiczówce k. Warszawy. 27 maja 1945 roku 36 Frontowy Magazyn Materiałów Wybuchowych został przeformowany i otrzymał numer JW. 2243.

W okresie powojennym Jednostka realizowała pokojowe zadania wynikające ze swojego charakteru.

W 1949 roku jednostka wojskowa 2243 została przeniesiona do Hajnówki.

Po przygotowaniu terenu, przyjęciu stanów osobowych, sprzętu oraz zasobów w dniu 4 grudnia odbyła się pierwsza przysięga młodego rocznika w garnizonie Hajnówka. W związku z procesem reorganizacji Sił Zbrojnych od 01.07.2011 r. Skład przeszedł w podległość 2. Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie.


Skład Komorowo:

Skład Komorowo jest spadkobiercą tradycji 17 Frontowego Magazynu Chemicznego w Żytomierzu, który został sformowany w 1944 roku oraz Centralnej Składnicy Sprzętu Chemicznego, które w latach powojennych stacjonowały w Komorowie.

W 1996 roku, w ramach reorganizacji systemu zaopatrywania sformowano Skład Komorowo 9 Rejonowej Bazy Materiałowej. Skład Komorowo z dniem 01.01.2011 roku został podporządkowany 2. Regionalnej Bazie Logistycznej.


Skład Olsztyn:

Dziedziczy tradycje po sformowanej w 1974 roku Centralnej Składnicy Sprzętu Służby Komunikacji Wojskowej w Białymstoku. Pierwszym miejscem stacjonowania jednostki był Białystok, a od 1977 r. Olsztyn. Od 1999 roku na jej bazie powstał Skład Materiałowy Olsztyn, który funkcjonował w strukturach 11 Rejonowej Bazy Materiałowej. Od dnia 01.07.2011 r. Skład przeszedł w podporządkowanie 2. Regionalnej Bazy Logistycznej.


Skład Osowiec:

Historia dziedziczenia tradycji rozpoczyna się w roku 1924, kiedy to specyficzne uwarunkowania społeczno-polityczne na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, a szczególnie kwestionowanych granic ustalonej traktatem ryskim przez ZSRR spowodowało potrzebę utworzenia specjalnej formacji wojskowej jako systemowego rozwiązania problemu ochrony pogranicza na czas pokoju. 12 września 1924 r. Minister Spraw Wojskowych wydał rozkaz o utworzeniu Korpusu Ochrony Pogranicza, a 17 września Sztab Generalny WP opracował instrukcję określającą strukturę formacji w której uwzględniono system szkolenia kadr w brygadach na potrzeby Korpusu Ochrony Pogranicza.

W 1928 roku w KOP rozpoczęto prace nad doskonaleniem struktur organizacyjnych, w wyniku których powołano Batalion Szkolny KOP, a na miejsce postoju wyznaczono teren kompleksu fortu III w dawnej twierdzy carskiej w Osowcu. Pozostałe tereny fortu III zajmował 3 batalion 42 Pułku Piechoty i pododdziały 9 Pułku Strzelców Konnych z Grajewa. W dniu 28 lutego 1930 r. dowódca KOP, gen. Bryg. Stanisław Tessaro przemianował Batalion Szkolny KOP na Centralną Szkołę Podoficerów KOP.

Pierwszym komendantem Centralnej Szkoły Podoficerów od października 1928 roku został nasz patron wówczas major Marian PORWIT.

Rodowód Jednostki Wojskowej w Osowcu sięga 7 lutego 1946 r. kiedy to utworzono Magazyn a następnie Składnicę. W listopadzie 1953 r. Składnicę przeniesiono do Twierdzy Osowiec. Otrzymała ona wtedy nazwę jednostka wojskowa 1124. W wyniku restrukturyzacji w 1999 roku jednostka wojskowa 1124 przeszła pod 11 Rejonową Bazę Materiałową Olsztyn jako JW 1106 Skład Materiałowy Osowiec.

Od 01 lipca 2011 roku Skład Osowiec wszedł w podporządkowanie 2. Regionalnej Bazy Logistycznej, pełniąc jednocześnie nadal funkcję Dowództwa Garnizonu Osowiec.

Zgodnie z Decyzją nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona Składowi Osowiec, Skład Osowiec przyjął i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji Batalionu Szkolnego Korpusu Ochrony Pogranicza w Osowcu (1928-1930) oraz Centralnej Szkoły Podoficerskiej Korpusu Ochrony Pogranicza (1930-1939). Składowi nadano imię płk. dypl. Marian PORWITA.

Dla uczczenia tego wydarzenia w dniu 24 września 2015 roku, apelu została uroczyście odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa ufundowana przez samorząd regionu oraz partnerów społecznych. Tablica została zamontowana przy bramie głównej wjazdu do Składu Osowiec.

Zdjęcie 2. Tablica pamiątkowa płk Mariana Porwita w Składzie Osowiec.

 

Skład Pomiechówek:

Tradycje wojskowe Garnizonu Pomiechówek sięgają okresu międzywojennego. Mieściła się tu rezydencja premiera II RP Felicjana Sławoja SKŁADOWSKIEGO. Fort Stanisławowo pełnił rolę składu amunicji dla twierdzy Modlin. W miejscu stacjonowania obecnego Od 1946 roku znajdował się tutaj 48 Okręgowy Skład Artyleryjski. W roku 1973 powstała 2 Rejonową Składnicę Techniczną.

W ramach restrukturyzacji w 1997 roku na bazie obiektów Składnicy utworzono Skład Pomiechówek będący elementem nowo sformowanej 9 Rejowej Bazy Materiałowej. Następnie Skład Pomiechówek w 2011 roku wszedł w podporządkowanie 2. Regionalnej Bazy Logistycznej.


Skład Puszcza Mariańska:

 

 

 

Tradycja sięga 1961 roku, kiedy w Puszczy Mariańskiej powstał pierwszy Skład. Wiele budynków oraz elementów infrastruktury było budowanych od podstaw, jak garaże ogrodzenia, bramy, warsztaty.

W 1995 roku przeprowadzono kolejne modernizacje oraz zakończono prace nad pomnikiem Poległych i Pomordowanych na Wschodzie, który był tworzony w Puszczy Mariańskiej przez Pana Mirosława Biskupskiego.         

Z dniem 1 stycznia 1997 roku Skład, jako jednostka wojskowa 3304 wszedł w struktury 9 Rejonowej Bazy Materiałowej Warszawa. Z dniem 1 stycznia 2011 roku Skład Puszcza Mariańska został włączony w struktury 2. Regionalnej Bazy Logistycznej.

 

Skład Szeroki Bór:

 

Bogata tradycja wojskowa Składu sięga XIX wieku, kiedy w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich prowadzono intensywne prace nad rozbudową struktury militarnej. Dla łatwego przemieszczania się wojsk stworzono gęstą sieć drogową kolejową. Liczne jeziora wraz z kanałami i zespołami leśnymi stworzyły naturalne umocnienie obronne. W wąskich przesmykach  między jeziorami lokowano okopy, zasieki, koszary wojskowe, bunkry, schrony. W czasie I Wojny Światowej na Mazurach powstało ok. 250 obiektów obronnych.

Władze Trzeciej  Rzeszy zdecydowały o budowie tajnego ośrodka badawczego Luftwaffe. W 1935 r. w lesie koło stacji kolejowej Szeroki Bór rozpoczęto budowę siedmiu obiektów. Rejonizacja schronów na styku Pozycji Szczycieńskiej i Linii Pisy, wskazuje, że planowano umieścić tutaj zaplecze logistyczne, bądź lokalne centrum dowodzenia.

Fortyfikowanie rejonu Wielkich Jezior Mazurskich trwało z przerwami do 1941 roku. Rok wcześniej w 1940 roku podjęto decyzję o budowie i modernizacji istniejących obiektów dla licznych kwater wojska oraz stanowisk dowodzenia dla centralnych władz państwowych i wojskowych.

W latach 1935-1941 powstało w rejonie Jezior Mazurskich ponad 1500 obiektów takich jak: Kwatera Główna Hitlera, Kwatera Rzeszy, Kwatera Dowództwa Wojsk   Lądowych i Kwatermistrza, Kwatera SS i Himmler,  Kwatera Ministra Spraw Zagranicznych, Centrala Wywiadu Wojskowego, Abwera, Kwatera Luftwaffe i Goeringa „Breitenheide”. Po wojnie teren został zajęty przez władze radzieckie.

Historię swoją skład wywodzi z jednostki powstałej jeszcze w latach II Wojny Światowej, a mianowicie 57 Polowego Składu Amunicji, jednostka ta w 1945 przeformowana została w 57 Centralną Składnicę Amunicji Artyleryjskiej. Po wojnie jednostka została dyslokowana w Toruniu, kolejno zmieniała nazwy na 4 Centralny Skład Amunicji Artyleryjskiej oraz 3 Centralny Skład Amunicji. W roku 1954 jednostki przeniosła się do koszar w Szerokim Borze. Rok 1974 to zmiana nazwy jednostki na 3 Składnica Uzbrojenia i Amunicji. Taką nazwę utrzymała aż do 1999 roku, kiedy to weszła w skład 11 RBM i została Składem Materiałowym.

 

W 1999 roku jednostka wojskowa weszła w struktury 9 Rejonowej Bazy Materiałowej oraz zaczęła funkcjonować pod nazwą Skład Materiałowy w Szerokim Borze. W 2011 roku Skład został włączony w struktury 2. Regionalnej Bazy Logistycznej.

 

 

Skład Warszawa:

Skład Warszawa powstał po rozformowaniu samodzielnych jednostek wojskowych stacjonujących w kompleksie koszarowym w Rembertowie przy ulicy Marsa i Płatnerskiej:

2. Rejonowej Składnicy Kwatermistrzowskiej (2. RSK),

1. Centralnej Składnicy i Warsztatów Służby K-O (1. CSiWKO),

Centralnej Składnicy Materiałów Szkoleniowych (CSMS),

Składnicy Sprzętu Radioelektronicznego (SSR),

125. Garnizonowej Piekarni Wojskowej (125. GPW),

wchodząc z dniem 01.01.1997 r. w struktury nowo powstałej 9. Rejonowej Bazy Materiałowej. W 1996 roku powyższe jednostki zostały rozformowane a na ich bazie został sformowany Skład Warszawa. Z dniem 01.01.2011 r. Skład Warszawa wszedł w struktury 2. Regionalnej Bazy Logistycznej.


Skład Zegrze:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecny Skład Zegrze stacjonuje w miejscu dawnego 1 Pułku Łączności, który został powołany na mocy rozkazu Ministra Spraw Wojskowych z 10 października 1921 r. Na początku lat 30. XX wieku jego żołnierze ufundowali pomnik Józefa Piłsudskiego. Monument stanął obok głównej bramy tuż przed kasynem oficerskim. Popiersie marszałka ustawiono na wysmukłej granitowej kolumnie, na której została wyryta inskrypcja: Wodzowi Narodu – 1. Pułk Łączności – 1 VII 1931. Placyk przed pomnikiem był uroczystym miejscem zbiórek. Tu obchodzono kolejne rocznice odzyskania niepodległości przez Polskę. Należy zauważyć, że gołębie z 1 Pułku Wojsk Łączności, obok gołębi z warszawskiej cytadeli, należały do najlepiej wyszkolonych w całym wojsku. Sprawność przenoszenia meldunków oceniano na 94% . Pułk posiadał również nowoczesną strzelnicę garnizonową.

W wyniku restrukturyzacji w październiku 1931 roku rozformowano 1 Pułk Wojsk Łączności i zmieniono go na batalion łączności (telegraficzny). Po II wojnie światowej, w roku 1948 do Zegrza zostaje przeniesiona jednostka wojskowa 3145 ze Skierniewic, która w 1997 roku zostaje rozformowana i zostaje podporządkowana nowo utworzonej 9 Rejonowej Bazie Materiałowej jako jednostka wojskowa 3090 Skład Zegrze. W roku 2011 Skład Zegrze został włączony w struktury nowo powstałej 2. Regionalnej Bazy Logistycznej.


Warsztaty Techniczne Pilawa:

 

Historia Warsztatów w Pilawie sięga roku 1952, kiedy to na terenie Pilawy została utworzona jednostka wojskowa 3758 Pilawa. W 1997 roku jednostka wojskowa weszła w podporządkowanie 9 Rejonowej Bazy Materiałowej oraz została przeformowana na Skład Pilawa. W kolejnym etapie zmian restrukturyzacyjnych w Siłach Zbrojnych z końcem 2011 roku Skład Pilawa został przeformowany na Warsztaty Techniczne.


Warsztaty Techniczne Łomża:

 

Tradycje Wojska Polskiego na terenie Łomży sięgają okresu wybuchu I  wojny światowej, kiedy to w Warszawie na zebraniu porozumiewawczym Drużyn Strzeleckich doszło do podjęcia uchwały o utworzeniu Polskiej Organizacji Wojskowej. Już w czerwcu 1915 roku podjęta została próba utworzenia POW w Łomży. Ostatecznie rozkazem nr 4 z dnia 30 października 1918 roku utworzony został Łomżyński Okręg Wojskowy, którego głównym zadaniem było utworzenie Łomżyńskiego Pułku Piechoty. Formowanie Pułku zakończono 22 grudnia 1918 roku i oznaczono liczbą 33. Miejscem stacjonowania zostały koszary-obecna siedziba Warsztatów Technicznych 2 RBLog.

Po zakończeniu działań bojowych w 1920 roku pułk powrócił do Łomży i wszedł w skład 18 Dywizji  Piechoty.

W kampanii wrześniowej 1939 roku do pierwszego kontaktu pułku z nieprzyjacielem doszło 7 września w okolicach Łomży. Kolejne walki stoczył pod Łętownicą i Andrzejewem, gdzie został rozbity i przestał istnieć.

 

Po zakończeniu II wojny światowej w dawnych koszarach 33 pp przy Al. Legionów 133 sformowano 33 Szkolny Batalion Młodszych Specjalistów Remontu Traktorów z numerem 5523 przekształcony następnie w 33 Szkolny Batalion Naprawy Traktorów. Pod tym samym numerem jednostki wojskowej funkcjonowały kolejno:

33 Szkolny Batalion  Ciągników Gąsienicowych;

33 Ośrodek Szkolenia Specjalistów Samochodowych;

107 Okręgowe Warsztaty Remontu Konserwacyjnego Pojazdów Kołowych.

Wspomniany 33 Szkolny Batalion przejął tradycje 33 Pułku Piechoty stacjonującego w Łomży w latach 1918 – 1939.

W dniu 16 sierpnia 2003 r. w dowód uznania i szacunku społeczeństwo Ziemi Łomżyńskiej ufundowało i wręczyło batalionowi sztandar wojskowy, jednocześnie Decyzją Ministra Obrony Narodowej nadano nazwę wyróżniającą „Łomżyński”.

Po rozformowaniu 1 Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki z dniem 31.12.2012 r. 1 Łomżyński Batalion Remontowy przestał istnieć, a w jego miejsce z dniem 01.01.2013 r. powołane zostały i włączone w strukturę 2. Regionalnej Bazy Logistycznej Warsztaty Techniczne.

Warsztaty Techniczne Łomża kultywują tradycje jednostek wojskowych:

- 33 Pułk Piechoty – sformowany w 22 grudnia 1918 r.;

- 33 Szkolny Batalion Młodszych Specjalistów Remontu Traktorów;

- 33 Szkolny Batalion Naprawy Traktorów;

- 33 Szkolny Batalion Ciągników Gąsienicowych;

- 33 Ośrodek Szkolenia Specjalistów Samochodowych;

- 107 Okręgowe Warsztaty Remontu Konserwacyjnego Pojazdów Kołowych;

- 15 Rejonowe Warsztaty Techniczne – 1 lipca 1996 r.;

- 1 Łomżyński Batalion Remontowy;


Rejonowe Warsztaty Techniczne Nowy Dwór Mazowiecki:

Rejonowe Warsztaty Techniczne Nowy Dwór Mazowiecki sformowane zostały na bazie 3 Okręgowych Warsztatów Technicznych. Włączone zostały w struktury 2. Regionalnej Bazy Logistycznej z dniem 1 stycznia 2012 roku.

 


Sztandar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Regionalna Baza Logistyczna nie posiada sztandaru.


Patron i święto jednostki

 

Decyzją Nr 51/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie nadania imienia patrona i ustanowienia święta 2. Regionalnej Bazy Logistycznej ustalono, że 2. Regionalna Baza Logistyczna otrzymuje imię gen. Emila Augusta Fieldorfa ps. „Nil” oraz ustanawia się święto jednostki w dniu 21 maja.

 

 

W 2. Regionalnej Bazie Logistycznej patrona posiada również decyzją nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona  Skład Osowiec i jest nim płk Marian Porwit.

 


Święto i nazwa wyróżniająca

2.Regionalna Baza Logistyczna Decyzją 51/MON ministra obrony Narodowej z dnia 8 maja 2018 roku usatnowiono dzień 21 maja świętem jednostki.Przyjęta data nawiązuje do dnia rozbicia Specjalnego Obozu NKWD nr 10 w Rembertowie przez oddział podziemia niepodległościowego w dniu  21 maja 1945 roku.

Decyzją Nr 272/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 września 2012 roku wprowadzono oznakę rozpoznawczą jednostki. Oznaka rozpoznawcza nawiązuje do symboliki historycznego herbu Rembertowa.

Odznaka Pamiątkowa

 

 

 

 

 

 

 

 

Decyzją Nr 170/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 czerwca 2012 roku wprowadzono wzór odznaki pamiątkowej bazy. Oznaka pamiątkowa nawiązuje do symboliki oznaki 9 RBM. Odznaka wykonana jest na planie wypukłego krzyża maltańskiego w kolorze amarantowym, nawiązującym do barw taborów oraz służb logistycznych. Krzyż posiada obrys w kolorze srebrnym. Na krzyżu, w centralnej części odznaki umieszczono srebrnego orła, którego tło stanowi okrągłe pole w kolorach żółtym i czerwonym, które symboliką nawiązują do barw Warszawy - miejsca stacjonowania jednostki. W dolnej części pierścienia wkomponowano półwieniec wykonany ze stylizowanych kłosów zboża w kolorze złotym oraz z fragmentu wieńca laurowego w kolorze zielonym. Kłosy stanowią symbol służb kwatermistrzowskich, zaś wieniec laurowy jest symbolem zwycięstwa. Tło odznaki stanowią symbole rodzajów służb materiałowych i technicznych a w tym: 2 skrzyżowane miecze symbolizujące służbę uzbrojenia, tarcza koła zębatego – symbol służb technicznych i remontowych (w dolnej części). Otwarta księga o białym tle stanowi dopełnienie górnej części odznaki, księga symbolizuje zadania zaopatrzeniowe, finansowe oraz procedury przetargowe realizowane przez jednostkę.


Proporczyk na beret

2.Regionalna Baza Logistyczna nie posiada proporczyka na beret.


Inna symbolika

2.Regionalna Baza Logistyczna nie posiada innej symboliki.


II. Sala Tradycji (Izba Pamięci)

2. Regionalna Baza Logistyczna posiada dwie funkcjonujące sale tradycji w Komendzie Bazy oraz w Warsztatach Technicznych Łomża.Sala Tradycji w Komendzie Bazy.

1) Sala Tradycji mieszcząca się w Komendzie Bazy 2. Regionalnej Bazy Logistycznej powstała na przełomie 2006/7. Wystrój Sali został zaprojektowany przez artystę - plastyka panią Urszulę Kubicz-Fik (Wydział Grafiki i Animacji WCEO). Jej powstanie było podyktowane potrzebą posiadania w strukturze 2. RBLog miejsca, które z jednej strony pełniłoby funkcje edukacyjno-ekspozycyjne w związku historycznym aspektem obecnego umiejscowienia JW:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • dawne Zakłady Amunicyjne „Pocisk” S.A. produkujące w tym miejscu  m. in. amunicję 7, 92 mm x 57 do obowiązującego ówcześnie wzoru w armii polskiej karabinu Mauser;
  • utworzenia w latach 1941- 44 w miejscu zakładów przez Niemców obozu pracy dla  jeńców sowieckich - Komando Stalag 333 przekształconego następnie w lipcu 1944 r., w niemiecki obóz pracy dla więźniów polskich;
  • przekształcenia w połowie września 1944 r. przez sowietów obozu pracy dla więźniów polskich  na Obóz Specjalny NKWD nr 10, w którym przetrzymywano jeńców niemieckich i Polaków (głównie byłych żołnierzy podziemia AK, NSZ) w tym:

    - płk Emil FIELDORF z Komendy Głównej AK

    - płk Zygmunt  MARSZEWSKI ps. Kazimierz – ostatni Komendant Obszaru Warszawskiego AK

    - Witold BIEŃKOWSKI z Delegatury Rządu i inni,

oraz honorowym miejscem witania i żegnania pracowników i kadry 2. RBLog. Sala Tradycji obecnie usytuowana jest przy ul. Marsa 110 (budynek nr 96); 04-470 Warszawa. Kustoszem Sali jest – p. Arkadiusz Miksa (tel. 261-815-146).            

 

2) Prawe skrzydło Sali Tradycji za wykorzystaniem trzech  tablic informacyjnych przybliża postać generała brygady Wojska Polskiego Agusta Emila Fieldorfa ps. "Nil", który był więźniem Specjalnego Obozu NKWD nr 10, który to obóz znajdował się na terenie dziejszej Komendy 2. RBLog.

Lewe skrzydło Sali Tradycji zawiera ścienne ruchome tablice informacyjne charakteryzujące współczesną historię sformowania 2. RBLog, na które składają się:

- rodowód 9. Rejonowej Bazy Materiałowej;

- rodowód 2. Regionalnej Bazy Logistycznej;

- historyczny rys Składów pozostających w podległości 2. RBLog (Skład: Hajnówka, Bezwola, Zegrze, Pomiechówek, Puszcza Mariańska, Pilawa, Komorowo, Warszawa oraz 11. Rejonowa Baza Materiałowa).

Na centralnej ścianie umieszczone są tablice informacyjne odnoszące się do lat 1922- 45 tj. utworzenia w obecnym miejscu lokalizacji Komendy Bazy 2. RBLog, Zakałdów Amunicyjnych "Pocisk" S. A. oraz utworzenia w latach 1941- 44 w miejscu zakładów przez Niemców Komando  Stalagu 33 i przekształcenia go w 1944 r. przez sowietów w Obóz Specjalny NKWD nr 10.

Wśród licznie zgromadzonych w Sali Tradycji odznak, medali pamiątkowych, ryngrafów, listów gratulacyjnych i podziękowań, znajduje się Flaga Państwowa wręczona przez Prezydenta RP w 2010 roku, replika munduru Generała Władysława Sikorskiego oraz zbroi husarskiej. Jeżeli chodzi o eksponaty historyczne w zasobach Sali Tradycji znajduje się polska manierka wojskowa z okresu II Wojny Światowej oraz nieliczne drobne znaleziska (orzełki, monety, guziki) pochodzące z wykopalisk przeprowadzonych na terenie Twierdzy Modlin.    

 

3) Sala tradycji wykorzystywana jest do celów edukacyjno – poznawczych, historycznych i szkoleniowych. Do najczęściej stosowanych form należą:

- zajęcia z kształcenia obywatelskiego;

- przyjęcia do służby i pracy;

- pożegnania ze służbą i pracą;

- zwiedzanie przez przełożonych;

- zwiedzanie przez młodzież i gości wizytujących 2. RBLog.

 

4) W 2010 roku dowodzona przez płk Marka KALWASIŃSKIEGO 9. Rejonowa Baza Materiałowa za całokształt działalności została nagrodzona flagę państwową wręczoną przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Bronisława KOMOROWSKIEGO - wykonującego obowiązki Prezydenta RP. 

 

5) Foto nr 1 – rzut ogólny Sali Tradycji Komendy Bazy 2. RBLog (kier. zach.)

    Foto nr 2 – rzut ogólny Sali tradycji Komendy Bazy 2. RBLog (kier. wsch.)