2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
RODO

 

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - /tzw. RODO/ oraz nowa ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

Tekst obowiązującego Rozporządzenia (RODO):

Bezpośredni link https://uodo.gov.pl/pl/131/224

Poniżej przedstawiamy informacje, jak przetwarzamy Twoje dane.

Zgodnie z przepisami RODO, 2. Regionalna Baza Logistyczna (dalej:2.RBLog)
w Warszawie jest zobowiązana zachować właściwą ochronę danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych przez poszczególne komórki wewnętrzne w związku z wykonywaniem funkcji dysponenta środków budżetowych III0, a w szczególności realizacją zadań zabezpieczających inne jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej w nakazanym rejonie odpowiedzialności. Niemniej jednak
w zakresie, w którym 2. RBlog bezpośrednio wykonuje zadania związane
z obronnością, regulacje RODO zostają wyłączone
. W ich miejsce stosuje się odpowiednie procedury resortowe (np. obowiązują przepisy o ochronie informacji niejawnych i inne przepisy prawa powszechnego i wewnętrznego).

W celu doskonalenia funkcjonującego systemu ochrony danych osobowych dążącego do uzyskania pełni zgodnego z wymogami obowiązujących aktów prawnych sposobu przetwarzania informacji zawierających dane osobowe
w 2. RBLog. przyjęto „Politykę Ochrony Danych Osobowych”. W „Polityce …” zostały unormowane wszelkie niezbędne procedury w tym m.in. dotyczące realizacji praw osób których dane dotyczą. Przede wszystkim, obowiązujący ww. dokument ma wskazywać ścieżki postępowania podmiotów przetwarzających w celu zapewnienia akceptowalnego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi.

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest 2. Regionalna Baza Logistyczna mająca siedzibę
w Warszawie (04-470) ul. Marsa 110 reprezentowana przez Komendanta.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email d.kinast@ron.mil.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Urząd Ochrony Danych Osobowych, Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00,
Fax: 22 531 03 01 

 

Ponadto, szczegółowe informacje dotyczące:

1.              celu przetwarzania i podstawy prawnej przetwarzania;

2.              odbiorców danych lub kategorii odbiorców danych;

3.              okresu przechowywania danych;

4.              praw podmiotów danych;

5.              prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

zamieszczone są w załączonych klauzulach informacyjnych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY ZBIERANIU DANYCH W INNY SPOSÓB NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 2. Regionalna Baza Logistyczna (dalej: 2. RBLog.) z siedzibą w Warszawie, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
NIP: 952-209-95-97, REGON 142665905 (zwanej dalej „Administratorem”).

2.     Inspektorem ochrony danych jest Dariusz KINAST. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z nim pod adresem: (e-mail d.kinast@ron.mil.pl lub telefonicznie: 261815027).

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu potwierdzenia niekaralności na podstawie art. 6 ust 1 lit. a oraz f. Z uwagi na realizowane zadania istnieje prawnie uzasadniony interes Administratora przetwarzania powyższych danych.

4.     Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w szczególności w następującym zakresie: imię oraz nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, wizerunek, niekaralność, dane kontaktowe, imię ojca, data urodzenia, nazwisko rodowe matki.

5.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie 2. RBLog. Państwa dane osobowe mogą być przekazane w szczególności podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, tj. Policji, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz innym organom uprawnionym do kontroli naszej działalności a także specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

6.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez prawo oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 2. RBLog. w Warszawie.

8.     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W związku  z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo złożenia sprzeciwu. W celu skorzystania z powyżej wymienionych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Danych Osobowych (dane kontaktowe wymienione w pkt 1 i 2).

9.     Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00, Fax: 22 531 03 01.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne
w celu umożliwienia m.in. wykonywania obowiązków służbowych (pracowniczych) lub też wejścia i przebywania na obszarze chronionym przez 2. RBLog. Konsekwencją niepodania danych będzie np.  brak możliwości prawidłowego wykonywania zadań/umowy lub udzielenia zezwolenia na wstęp na teren kompleksu wojskowego 2. RBLog. (brak możliwości wydania przepustki osobowej stałej, czasowej, jednorazowej).

11. Dotyczące Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych m.in. z Krajowego Rejestru Karnego.

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.


 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych