2 Regionalna Baza Logistyczna im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil

BIP

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 2. Regionalna Baza Logistyczna ul Marsa 110 04-470 Warszawa Rembertów
  2rblog@ron.mil.pl , tel. 261 815 134, reprezentowany przez KOMENDANTA;
 • u administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez emaila: d.kinast@ron.mil.pl lub adres korespondencyjny: ul Marsa 110 04-470 Warszawa Rembertów;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm), dalej „ustawa Pzp”;
 •  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 217 z późn. zm.), w związku z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 2. Regionalnej Bazy Logistycznej,  przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia, dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 217 z późn. zm.), od dnia udzielenia zamówienia przez czas trwania umowy, okres gwarancji oraz czas na dochodzenie ewentualnych roszczeń;
 •  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
  dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
  osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
  przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
  mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

-  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
   gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
   dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
   osobowych;

-  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
   danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
   danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
.

 

 

 

 

 

*Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą  wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiana postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

go-up
Kontakt

2 Regionalna Baza Logistyczna
Marsa 110
04-470 Warszawa
tel. 261815134
2rblog@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane