2 Regionalna Baza Logistyczna

SAMODZIELNY REFERENT – SEKCJA OCHRONY OBIEKTÓW

2. Regionalna Baza Logistyczna  poszukuje  pracowników  na stanowisko

 

SAMODZIELNY REFERENT – SEKCJA OCHRONY OBIEKTÓW

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wykształcenie

 - średnie i 4 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe i 2 lata stażu pracy

 

Dodatkowo mile widziane

- umiejętność pracy w zespole;

-  samodzielność w działaniu;

- dyspozycyjność;

- wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego/ochrony fizycznej.

Zakres obowiązków na stanowisku:

- terminowa realizacja zadań i przedsięwzięć wynikających z aktów normatywnych, oraz poleceń przełożonych;

- udział w opracowywaniu dokumentów związanych z  problematyką ochrony obiektów 2.RBLog i ich bieżącym aktualizowaniu oraz realizowaniu przedsięwzięć dotyczących systemów ochrony technicznej w 2.RBLog;

- prowadzenie gospodarki finansowej Sekcji Ochrony Obiektów, w tym sporządzanie planów rzeczowo finansowych, planów zakupów i innych dokumentów finansowych oraz rozliczanie faktur;

- planowanie przedsięwzięć dotyczących zakupu sprzętu i usług ochrony;

- sporządzanie analiz i propozycji dotyczących wykorzystania przydzielonych środków finansowych na podniesienie skuteczności systemu ochrony 2.RBLog;

- prowadzenie ewidencji w systemie ZWSI RON;

- uczestniczenie w postępowaniach o zamówienie publiczne dotyczące ochrony 2.RBLog;

- opracowywanie minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno-użytkowych dla zadań inwestycyjnych modernizacji systemów ochrony obiektów oraz uczestniczenie w organizowanych przetargach dotyczących tych inwestycji oraz uczestniczenie w ich realizacji i odbiorze technicznym;

- wykonywanie dokumentacji sprawozdawczej za stan ochrony 2.RBLog i jednostek podporządkowanych;

- przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych podczas wykonywania, przechowywania i obiegu dokumentów niejawnych w sekcji;

- znajomość i przestrzeganie postanowień dokumentów normatywnych regulujących funkcjonowanie jednostki ze szczególnym uwzględnieniem działalności organizacyjnej – stosownie do zakresu zadań na stanowisku służbowym;

- opracowywanie pism i dokumentów zgodnie z „Instrukcją o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej”;

- przestrzeganie zasad dyscypliny wykonawczej i kultury sztabowej opracowywanych materiałów i dokumentów.

Oferujemy

- zatrudnienie na pełny wymiar czasu pracy;

- umowa o pracę.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- CV

-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

 

Uprzejmie prosimy o umieszczenie „klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w CV” o następującej treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonej przez 2.Regionalną Bazę Logistyczną z siedzibą w  Warszawie przy ul. Marsa 110, 04 -470 Warszawa zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018r, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.U. UE z  2016r, Nr 119,str. 1 (RODO).” Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

 

 

Klauzula informacyjna

 

Informujemy, iż administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  2.Regionalna Baza Logistyczną z siedzibą w Warszawie przy ul. Marsa 110.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia procesów rekrutacji.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji lub do czasu cofnięcia zgody.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

 

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotu trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie listownie na adres 2.  Regionalna Baza Logistyczna, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa co będzie skutkowało usunięciem danych a w konsekwencji uniemożliwi Pana/Pani udział w procesach rekrutacji organizowanych przez 2RBLog.

Termin składania dokumentów: 08.03.2020   r.

Miejsce składania dokumentów

Przesyłać lub składać osobiście:
w biurze przepustek na adres:
2. Regionalna Baza Logistyczna
ul. Marsa 110
04-470 Warszawa

e-mail:e.kalinowska@ron.mil.pl

 

 

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-02-28 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2020-02-28 00:00 Ostatnia zmiana: 2020-02-28 08:38
go-up
Kontakt

2 Regionalna Baza Logistyczna
Marsa 110
04-470 Warszawa Rembertów
tel. 261815134
2rblog@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane