2 Regionalna Baza Logistyczna


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

w Zakresie rejestracji obrazu, w związku z funkcjonowaniem systemu dozoru wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 2. Regionalna Baza Logistyczna (dalej: 2. RBLog.) z siedzibą w Warszawie, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa NIP: 952-209-95-97, REGON 142665905 (zwanej dalej „Administratorem”).
 2. Inspektorem ochrony danych jest Dariusz KINAST. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z nim pod adresem: [e-mail 2rblog.iod@ron.mil.pl lub telefonicznie: 261815027].
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą za pomocą monitoringu wizyjnego
  i monitoringu dostępu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e, f RODO w celu zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia na obszarze objętym ochroną w związku z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 z późn.zm.), w szczególności art.3 i 5
  ww. ustawy. Przetwarzanie danych osobowych polegające na nagraniu obrazu jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 2. RBLog. Monitoring obejmuje zewnętrzny oraz wewnętrzny teren obiektów, a w tym wejścia do budynków, ciągi komunikacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne), pomieszczenia podlegające szczególnej ochronie. Kamery nie nagrywają dźwięku. Monitoring rejestruje wejścia i wyjścia osób upoważnionych. Niezależnie od podstawy prawnej w związku z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 z późn.zm.), wejście na teren 2. RBLog. jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby wchodzącej, które polega na nagrywaniu obrazu w celu zapewnienia bezpieczeństwa na obszarze objętym ochroną.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych  będzie 2. RBLog. Państwa dane osobowe mogą być w szczególności przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, tj. Policji, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz innym organom uprawnionym do kontroli naszej działalności a także specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
 5. Pani/Pana dane osobowe Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez prawo, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 2. RBLog. w Warszawie.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo złożenia sprzeciwu.
 8. W celu skorzystania z powyżej wymienionych praw należy skontaktować się
  z Administratorem lub Inspektorem Danych Osobowych (dane kontaktowe zawarte w punktach 1 i 2)
 9. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00,  Fax: 22 531 03 01.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne w celu umożliwienia wejścia i przebywania na obszarze chronionym
2. RBLog. Konsekwencją niepodania danych będzie brak zezwolenia na wstęp na teren kompleksu wojskowego 2. RBLog. (brak możliwości wydania przepustki osobowej jednorazowej).

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 2. Regionalna Baza Logistyczna (dalej: 2. RBLog.) z siedzibą w Warszawie, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
  NIP: 952-209-95-97, REGON 142665905 (zwanej dalej „Administratorem”).
 2. Inspektorem ochrony danych jest Dariusz KINAST. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z nim pod adresem: [e-mail 2rblog.iod@ron.mil.pl lub telefonicznie: 261815027].
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1:
  1.  jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko pracownicze/służbowe oraz do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym (podstawa art. 6 ust.1 lit. a RODO), również do celów przyszłych rekrutacji przez 1 rok.

W tym celu prosimy o zamieszczenie w ogłoszeniu o pracę oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez 2. RBLog. zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1). Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym momencie.”

 1. Przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wyłonienia kandydata na podstawie Kodeksu Pracy (podstawa art.6. ust.1 lit. c RODO),
  a w pozostałym zakresie na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działalnie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i wysłaniu ich do administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit a w związku z  art. 4 pkt. 11 RODO) do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy przez wybranego kandydata, a następnie przez 6 miesięcy w celu obrony przez ewentualnymi roszczeniami.
 2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane zakresie niezbędnym (minimalnym) do zagwarantowania prawidłowego działania Administratora.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych  będzie 2. RBLog. Państwa dane osobowe mogą być w szczególności przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, tj. Policji, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz innym organom uprawnionym do kontroli naszej działalności, a także specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
 4. Pani/Pana dane osobowe Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
  2. RBLog. w Warszawie.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych;
  2. otrzymania kopii danych;
  3. sprostowania;
  4. usunięcia danych;
  5. ograniczenia przetwarzania
  6. przenoszenia danych
  7. sprzeciwu
  8. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
   z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z powyżej wymienionych praw, osoba której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Danych Osobowych (dane kontaktowe zawarte w punktach 1 i 2) i poinformować z którego prawa
i w jakim zakresie chce skorzystać.

 1. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00, Fax: 22 531 03 01.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, posiadanych uprawnień specjalistycznych) jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie dobrowolne lecz konieczne dla celów rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym
z przepisów prawa jest niezbędne w celu zatrudnienia w 2. RBLog. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zatrudnienia/odbycia stażu/praktyki.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W REKRUTACJI

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko ……………………………………………… przez 2. Rejonową Bazę Logistyczną zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania tej zgody
w dowolnym momencie.

KLAUZULA INFORMACYJNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W PRZYSZŁYCH REKRUTACJACH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez 2. RBLog. zgodnie z europejskim rozporządzeniem
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119,
str. 1).

Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania tej zgody
w dowolnym momencie.

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

2 Regionalna Baza Logistyczna
Marsa 110
04-470 Warszawa Rembertów
2rblog@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane