2 Regionalna Baza Logistyczna im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

w Zakresie rejestracji obrazu, w związku z funkcjonowaniem systemu dozoru wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 2. Regionalna Baza Logistyczna (dalej: 2. RBLog.) z siedzibą w Warszawie, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa NIP: 952-209-95-97, REGON 142665905 (zwanej dalej „Administratorem”).
 2. Inspektorem ochrony danych jest Justyna Tyrała. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z nim pod adresem: [e-mail 2rblog.iod@ron.mil.pl lub telefonicznie: 261815027].
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą za pomocą monitoringu wizyjnego
  i monitoringu dostępu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e, f RODO w celu zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia na obszarze objętym ochroną w związku z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 z późn.zm.), w szczególności art.3 i 5
  ww. ustawy. Przetwarzanie danych osobowych polegające na nagraniu obrazu jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 2. RBLog. Monitoring obejmuje zewnętrzny oraz wewnętrzny teren obiektów, a w tym wejścia do budynków, ciągi komunikacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne), pomieszczenia podlegające szczególnej ochronie. Kamery nie nagrywają dźwięku. Monitoring rejestruje wejścia i wyjścia osób upoważnionych. Niezależnie od podstawy prawnej w związku z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 z późn.zm.), wejście na teren 2. RBLog. jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby wchodzącej, które polega na nagrywaniu obrazu w celu zapewnienia bezpieczeństwa na obszarze objętym ochroną.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych  będzie 2. RBLog. Państwa dane osobowe mogą być w szczególności przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, tj. Policji, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz innym organom uprawnionym do kontroli naszej działalności a także specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
 5. Pani/Pana dane osobowe Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez prawo, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 2. RBLog. w Warszawie.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo złożenia sprzeciwu.
 8. W celu skorzystania z powyżej wymienionych praw należy skontaktować się
  z Administratorem lub Inspektorem Danych Osobowych (dane kontaktowe zawarte w punktach 1 i 2)
 9. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00,  Fax: 22 531 03 01.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne w celu umożliwienia wejścia i przebywania na obszarze chronionym
2. RBLog. Konsekwencją niepodania danych będzie brak zezwolenia na wstęp na teren kompleksu wojskowego 2. RBLog. (brak możliwości wydania przepustki osobowej jednorazowej).

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 2. Regionalna Baza Logistyczna (dalej: 2. RBLog.) z siedzibą w Warszawie, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
  NIP: 952-209-95-97, REGON 142665905 (zwanej dalej „Administratorem”).
 2. Inspektorem ochrony danych jest Justyna Tyrała. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z nim pod adresem: [e-mail 2rblog.iod@ron.mil.pl lub telefonicznie: 261815027].
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1:
  1.  jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko pracownicze/służbowe oraz do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym (podstawa art. 6 ust.1 lit. a RODO), również do celów przyszłych rekrutacji przez 1 rok.

W tym celu prosimy o zamieszczenie w ogłoszeniu o pracę oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez 2. RBLog. zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1). Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym momencie.”

 1. Przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wyłonienia kandydata na podstawie Kodeksu Pracy (podstawa art.6. ust.1 lit. c RODO),
  a w pozostałym zakresie na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działalnie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i wysłaniu ich do administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit a w związku z  art. 4 pkt. 11 RODO) do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy przez wybranego kandydata, a następnie przez 6 miesięcy w celu obrony przez ewentualnymi roszczeniami.
 2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane zakresie niezbędnym (minimalnym) do zagwarantowania prawidłowego działania Administratora.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych  będzie 2. RBLog. Państwa dane osobowe mogą być w szczególności przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, tj. Policji, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz innym organom uprawnionym do kontroli naszej działalności, a także specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
 4. Pani/Pana dane osobowe Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
  2. RBLog. w Warszawie.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych;
  2. otrzymania kopii danych;
  3. sprostowania;
  4. usunięcia danych;
  5. ograniczenia przetwarzania
  6. przenoszenia danych
  7. sprzeciwu
  8. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
   z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z powyżej wymienionych praw, osoba której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Danych Osobowych (dane kontaktowe zawarte w punktach 1 i 2) i poinformować z którego prawa
i w jakim zakresie chce skorzystać.

 1. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00, Fax: 22 531 03 01.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, posiadanych uprawnień specjalistycznych) jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie dobrowolne lecz konieczne dla celów rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym
z przepisów prawa jest niezbędne w celu zatrudnienia w 2. RBLog. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zatrudnienia/odbycia stażu/praktyki.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W REKRUTACJI

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko ……………………………………………… przez 2. Rejonową Bazę Logistyczną zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania tej zgody
w dowolnym momencie.

KLAUZULA INFORMACYJNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W PRZYSZŁYCH REKRUTACJACH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez 2. RBLog. zgodnie z europejskim rozporządzeniem
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119,
str. 1).

Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania tej zgody
w dowolnym momencie.

 

 

 SZABLON KLAUZULI INFORMACYJNEJ
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW/KONTRAHENTÓW/WYKONAWCÓW

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 2. Regionalna Baza Logistyczna
  (dalej: 2. RBLog.) z siedzibą w Warszawie, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa
  NIP: 952-209-95-97, REGON 142665905 (zwanej dalej „Administratorem”).
 2. Inspektorem ochrony danych jest Justyna Tyrała. W każdym przypadku osoba której dane dotyczą lub pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych może również skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: [e-mail 2rblog.iod@ron.mil.pl lub telefonicznie: 261815027 lub na wyżej podany adres korespondencyjny].
 3. Pani/Pana dane osobowe (Kontrahentów/Wykonawców) przetwarzane są w zakresie niezbędnym (minimalnym) do zagwarantowania prawidłowego działania w ważnym interesie społecznym oraz prawnie uzasadnionym interesie Administratora w następujących celach:
  1.  realizacji umowy - przez okres współpracy w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. Dokonywania rozliczeń realizacji umowy pomiędzy stronami, w tym realizacji płatności - przez okres współpracy w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. Realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wierzytelności wynikających z Kodeksu Postępowania Cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych - przez okres 3 lat od ostatniego potrącenia (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości - przez okres 5 lat od końca roku w którym nastąpiło zdarzenie; (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  5. realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji Podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawy o podatku od towaru i usług i innych przepisów podatkowych - przez 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło zdarzenie (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  6. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec Administratora zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności z Kodeksem Cywilnym – przez 3 lata od zakończenia współpracy, a w przypadku toczącego się postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń. (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych  będzie 2. RBLog. Państwa dane osobowe Pracodawca/Administrator udostępnia dane osobowe Kontrahentów/Wykonawców w następujących przypadkach:
   1. gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa m.in. do ZUS, Krajowej Administracji Skarbowej, PFRON, komornikom sądowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, innym organom państwowym np. Policji, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz innym organom uprawnionym do kontroli naszej działalności, a także specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;
   2. partnerom handlowym, kontrahentom i klientom – wyłącznie w zakresie danych służbowych,
    a w pozostałych przypadkach wyłącznie po uzyskaniu odrębnej i dobrowolnej zgody;
   3. operatorom pocztowym, firmom kurierskim;
   4. przewoźnikom.

Ponadto dane osobowe Kontrahentów/Wykonawców mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia usług określonych w umowie np.:

 1. usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych;
 2. obsługi poczty tradycyjnej;
 3. usług drukarskich;
 4. usług prawnych, doradczych.
 5. Pani/Pana dane osobowe Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez prawo oraz zgodnie
  z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 2. RBLog. w Warszawie.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do:
  1. dostępu do treści swoich danych - uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie której dane dotyczą są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
  2. otrzymania kopii danych - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
  3. sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  4. usunięcia danych - żądania usunięcia jej danych osobowych jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
  5. ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) gdy:

-       osoba której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

-       przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu żądając ograniczenia ich wykorzystania;

-       administrator nie potrzebuje już tych danych ale są one potrzebne osobie której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

-       osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby której dane dotyczą;

 1. przenoszenia danych - otrzymania w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących które dostarczyła Administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO)
 2. sprzeciwu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania , nadrzędnych wobec interesów praw i wolności osób których dane dotyczą lub podstaw ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby której dane dotyczą będą ważniejsze od interesów Administratora to będzie on zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

 

W celu skorzystania z powyżej wymienionych praw, osoba której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Danych Osobowych (dane kontaktowe zawarte w punktach 1 i 2) i poinformować z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 1. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00, Fax: 22 531 03 01 lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania.


 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

2 Regionalna Baza Logistyczna
Marsa 110
04-470 Warszawa
tel. 261815134
2rblog@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane