2 Regionalna Baza Logistyczna im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Współpraca

Zmiany w zasadach współpracy z partnerami społecznymi, wynikające
z Decyzji nr 168/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON poz. 194).:

 

 1. Decyzja nr 168/MON zastąpiła decyzję nr 187/MON (…) w sprawie wprowadzenia zasad współpracy (…).
 2. Wprowadzenie na potrzeby współpracy z partnerami społecznymi pojęcia działalności proobronnej, jako działalności prowadzonej na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa państwa oraz narodowych zdolności obronnych.
 3. Określono zadania Sekretarza Stanu w zakresie współpracy z partnerami społecznymi:
  1. Opracowywanie zarządzeń MON wprowadzających programy współpracy z partnerami społecznymi (obowiązek ustawowy) oraz sprawozdawanie ich realizacji.
  2. Określanie corocznych wytycznych dla resortu obrony narodowej do planowania współpracy z partnerami społecznymi.
  3. Monitorowanie i nadzorowanie współpracy resortu z partnerami społecznymi.
 4. Określenie jednostki organizacyjnej właściwej do spraw współpracy z partnerami społecznymi, jako właściwej do wykonywania ww. zadań w imieniu Sekretarza Stanu – aktualnie Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.
 5. Wprowadzono nowe wzory sprawozdania z realizacji porozumienia o współpracy i wniosku do planu współpracy, m.in. określenie przez wnioskodawcę (partnera społecznego) korzyści, jakie przyniesie Siłom Zbrojnym dane przedsięwzięcie oraz jaki jest koszt tego przedsięwzięcia po stronie organizatora (proporcjonalność nakładu sił i środków organizatora w stosunku do wsparcia udzielanego przez wojsko).
 6. Przyjęto zasadę, że w pierwszej kolejności przyjmowane są do planów współpracy przedsięwzięcia partnerów społecznych, wspierające lub realizowane w ramach projektów resortowych.
 7. Zmiany w zakresie porozumień o współpracy:
  1. Zawarcie porozumienia o współpracy wymaga zgody jednostki organizacyjnej właściwej ds. współpracy (Biuro ds. Programu…).
  2. Mogą być zawierane na okres nie dłuższy, niż 5 lat.
  3. Partnerzy społeczni mają obowiązek corocznego składania sprawozdań z realizacji porozumienia, najdalej do 31 stycznia roku następnego.
  4. Zaznaczono, że zawarcie porozumienia o współpracy nie jest warunkiem udzielenia wsparcia w ramach planów współpracy. Funkcjonujące porozumienie może być natomiast dodatkową przesłanką – argumentem do przyjęcia przedsięwzięć partnera do planu współpracy.
  5. Porozumienia nie realizowane przez okres trzech kolejnych lat podlegają rozwiązaniu, również w przypadku braku sprawozdawczości ze strony partnera społecznego (coroczny przegląd porozumień).
  6. Wprowadzenie partnerskiej umowy proobronnej jako narzędzia do wykorzystania potencjału szkoleniowego organizacji pozarządowej w praktyce.
   1. Na potrzeby działań wewnątrzresortowych wyłącznie organizacja mająca zawartą partnerską umowę proobronną uznawana jest za organizację proobronną.
   2. Wnioski o zawarcie umowy organizacje pozarządowe składają do Biura do spraw Programu (…).
   3. Wnioski rozpatrywane są przez Biuro, a umowy zawierane z Ministrem Obrony Narodowej.
   4. Treść umowy jest indywidualna dla każdej organizacji.
   5. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie przez wnioskodawcę zawartego już porozumienia o współpracy z MON lub dowódcą jednostki wojskowej.
   6. Umowa zawiera zobowiązania zarówno resortu, jak i organizacji do podnoszenia kwalifikacji członków tej organizacji oraz szkolenia przez nią uczniów oddziałów przygotowania wojskowego. Szkolenie to odbywa się na wniosek szkoły, która prowadzi OPW lub dowódcy patronackiej jednostki wojskowej. Dowódcy mogą korzystać z pomocy wykwalifikowanych instruktorów organizacji proobronnej, w realizacji zajęć praktycznych z uczniami OPW.

Uwagi dodatkowe:

 1. Dotychczasowo zawarte porozumienia o współpracy pozostają w mocy. Mogą być aneksowane lub rozwiązane, jeśli zachodzi taka potrzeba.
 2. Do zawarcia porozumienia o współpracy lub przyjęcia wniosku do planu współpracy nie jest konieczne uzgodnienie przez stowarzyszenie zakresu działalności stowarzyszenia (potocznie – uzgodnienie statutu) z MON.
 3. Proces szkolenia uczniów oddziałów przygotowania wojskowego jest zadaniem dowódcy patronackiej jednostki wojskowej (odpowiedzialność ustawowa), dlatego na realizację zajęć praktycznych w jednostce, wynikających
  z rozporządzenia MON w sprawie programu szkolenia w OPW, szkoła nie składa wniosku do planu współpracy. Realizację tego szkolenia planuje dowódca w dokumentach planistycznych jednostki.
 4. W kontekście planowania sił i środków plany współpracy traktować należy dwojako:
  1. Część pierwszą jako realizację zadań własnych jednostek wojskowych, w tym w ramach powierzonych im przez MON funkcji patronackich jednostek wojskowych dla oddziałów przygotowania wojskowego
   i wewnątrzresortowego projektu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.
  2. Część drugą, jako zadania partnerów społecznych, wspierane przez wojsko. Siły i środki do realizacji wsparcia planuje się w miarę możliwości, odpłatnie lub nieodpłatnie oraz po uwzględnieniu
   w pierwszej kolejności zadań z części pierwszej planu. Partner społeczny, składając wniosek do planu współpracy, określa w nim jakie korzyści będą płynąć dla SZRP z danego przedsięwzięcia oraz jakie przewiduje koszty po stronie jego realizacji po swojej stronie. Pozwoli to dowódcy jednostki oszacować, czy warto wesprzeć dane przedsięwzięcie i czy ewentualne wsparcie będzie w rzeczywistości pomocą udzieloną partnerowi społecznemu, czy realizacją
   i finansowaniem przez jednostkę wojskową. Na wsparcie przedsięwzięć z tej części planu, będących inicjatywą partnerów społecznych, można zaplanować środki bojowe z limitu Dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

2 Regionalna Baza Logistyczna
Marsa 110
04-470 Warszawa
tel. 261815134
2rblog@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane